Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

Prawa i obowiązki czytelników określa
REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JÓZEFOWIE
wprowadzony zarządzeniem nr 1/2015 Dyrektora MBP w Józefowie
z dnia 01.03.2015r.

Regulamin korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Józefowie

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z jej zbiorów i usług. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie.

 

§ 1. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Udostępnianie zbiorów i usług bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Przy zapisie Użytkownik zobowiązany jest:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, adresem zameldowania i numerem PESEL;
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu. Za niepełnoletniego Użytkownika odpowiada i podpisuje kartę zapisu rodzic lub opiekun prawny;
 3. Użytkownik powinien niezwłocznie informować Bibliotekę o wszelkich zmianach w danych osobowych tj. nazwisko, adres zamieszkania lub/ i korespondencji, szkoła.
 4. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statutowych i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Biblioteka, na pisemny wniosek Użytkownika, może usunąć jego dane z Bazy Użytkowników o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu. Wzór wniosku w Załączniku nr 2.
 6. Biblioteka proponuje Użytkownikom niepełnosprawnym lub starszym usługę “Książka do domu”. Zasady określa dodatkowy Regulamin.

§ 2. WYPOŻYCZENIA

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 dokumenty biblioteczne.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 30 dni.
 3. Użytkownik ma prawo do trzykrotnej prolongaty wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.
 4. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną.
 5. Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 6. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia lub żądać zwrotu każdego wypożyczonego materiału przed terminem określonym Regulaminem, jeśli jest to materiał szczególnie poszukiwany.
 7. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłaty zgodne z cennikiem opłat. Załącznik nr 1.
 8. Użytkownik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych lub nie uregulował opłaty za ich przetrzymanie, nie ma prawa do wypożyczeń, aż do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 9. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów bibliotecznych, Biblioteka nie pobiera opłat za przetrzymanie za czas uniemożliwiający zwrot.
 10. Biblioteka umożliwia zamówienia i rezerwację zbiorów, które można zgłosić osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną.
 11. Liczba zamówień i rezerwacji na koncie Użytkownika nie może przekroczyć 4 dokumentów.
 12. Zarezerwowaną książkę należy odebrać do 5 dni od dnia przekazania przez Bibliotekę informacji o możliwości odbioru, w przeciwnym razie zostanie ona udostępniona innym Użytkownikom.

§ 3. KAUCJE

 1. Kaucje od Użytkowników pobiera się w przypadku wypożyczenia szczególnie cennych dla Biblioteki zbiorów. Wysokość kaucji określa cennik opłat. Załącznik nr 1.
 2. Zamiar wycofania kaucji należy zgłosić bibliotekarzowi przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.
 3. Podstawą zwrotu kaucji jest dowód wpłaty.
 4. Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, kaucje nieodebrane przechodzą na rzecz Biblioteki.

§ 4. OPŁATY

 1. Biblioteka pobiera opłaty za:
 1. nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów;
 2. uszkodzenie lub oderwanie kodu kreskowego znajdującego się na dokumencie;
 3. usługi kserograficzne;
 4. wydruki komputerowe.
 1. Wysokość pobieranych opłat określa cennik opłat stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Każda wpłata dokonana przez Użytkownika jest potwierdzana pokwitowaniem.
 3. W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych przysługuje Użytkownikowi prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki z prośbą o zwolnienie z opłaty lub częściowe umorzenie długu za nieterminowy zwrot książek.
 4. Jeżeli Użytkownik odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Użytkownik. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu Użytkownik jest zobowiązany w terminie do 1 miesiąca od dnia zgłoszenia tego faktu do zakupienia takiego samego dokumentu lub wpłaty odszkodowania w wysokości obowiązującej ceny rynkowej, lub dostarczenia innego dokumentu przydatnego Bibliotece, o wartości co najmniej równej wartości dokumentu zagubionego.
 4. Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.
 5. Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelników.

§ 6. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNI

 1. Korzystając z czytelni należy okazać aktualną kartę biblioteczną i dokonać wpisu w zeszycie kwerend.
 2. Ze zbiorów czytelni Użytkownik może korzystać na miejscu.
 3. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, jedynie na terenie Biblioteki.
 4. Użytkownik chwilowo opuszczający czytelnię lub po wykorzystaniu materiałów zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione materiały w wyznaczonym miejscu.

§ 7. KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
 2. Korzystając z komputerów i Internetu należy okazać aktualną kartę biblioteczną i dokonać wpisu do dziennika obecności z podaniem: imienia i nazwiska oraz daty, godziny i celu korzystania z komputera.
 3. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy celom edukacyjnym, informacyjnym oraz rozrywkowym. Sprzęt komputerowy nie może być wykorzystywany przez Użytkowników do prowadzenia działalności zarobkowej.
 4. Przy komputerze mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. Użytkownik może korzystać z komputera do jednej godziny. Za zgodą bibliotekarza, jeżeli nie ma innych Użytkowników, czas może ulec przedłużeniu.
 5. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika na komputerze.
 6. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane.
 7. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszty naprawy.
 8. Użytkownik może korzystać wyłącznie z programów użytkowych zainstalowanych na komputerze oraz z dostępu do Internetu za pomocą zainstalowanych przeglądarek.
 9. Użytkownik ma prawo do korzystania z własnych dysków przenośnych w celu zgrania na nie ściągniętych z Internetu materiałów o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
 10. Wyniki wyszukiwania i/lub pracy można wydrukować. Za wydruki pobierane są opłaty według cennika, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownikowi zabrania się:
 1. instalowania oprogramowania samodzielnie lub z pomocą kogokolwiek innego, czynności z tym związane może wykonywać jedynie administrator,
 2. kasowania oraz zmian lokalizacji plików oraz katalogów znajdujących się na komputerach,
 3. zmieniania jakichkolwiek ustawień systemowych dotyczących funkcjonowania komputera np. daty, godziny, układu klawiatury, języka,
 4. resetowania, włączania lub wyłączania komputera bez zgody pracownika Biblioteki,
 5. wykorzystywania Internetu do: przesyłania, zgrywania i udostępniania danych naruszających prawo, w tym także autorskie oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, wyszukiwania informacji o treściach obrażających uczucia innych.
 1. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać przez bibliotekarza czasowo pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w MBP w Józefowie lub trwale na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora Biblioteki.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Bibliotekę.

§ 8. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZACH

 1. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 2. Imprezy organizowane w Bibliotece są bezpłatne.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 4. Liczba uczestników imprezy może być ograniczona i wtedy decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
 6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.
 7. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest w miejscach do tego celu przeznaczonych w Bibliotece oraz na stronie internetowej:
  www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com.
 8. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i wykładowcy. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 9. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA
        IMPREZY

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z 2002 r. Dz.U.nr101, poz.926) Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje
  i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 2. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w celach związanych z uczestnictwem w imprezie.
 3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Biblioteki, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 4. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 10. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Skargi i wnioski  należy zgłaszać w formie pisemnej do dyrektora Biblioteki.
 2. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających,  wprowadzania  rowerów oraz zwierząt, oprócz psów przewodników.
 3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujący się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegający podstawowych zasad higieny może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki, a od jego decyzji do właściwej jednostki administracyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie.
 5. Dyrektor MBP w Józefowie ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn.
 6. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników umieszczane są na stronie www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com/

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Załącznikami do niniejszego Regulaminu jest cennik opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, wzór karty zapisu, oświadczenie Użytkownika o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji oraz wniosek o usunięcie danych z Bazy Użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 roku.
 3. Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez ich wywieszenie w Bibliotece. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI

Projekt „Od małej do wielkiej ojczyzny – szlakiem niedźwiedzia Wojtka” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.