Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gra miejska "Dotknij historii, zachowaj tożsamość"

Utworzono dnia 11.09.2017
Czcionka:

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„Dotknij historii, zachowaj tożsamość”

zorganizowanej w ramach projektu "Cuda wianki - rękodzieło ludowe biłgorajskiej wsi" dofinansowano ze środków Programu "Działaj lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i partnerów - Gminę Biłgoraj oraz Miasto Biłgoraj.

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Dotknij historii, zachowaj tożsamość” (zwanej dalej Grą) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Józefów oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

 1. Gra Miejska pt. „Dotknij historii, zachowaj tożsamość” odbędzie się 28 września 2017 roku w Józefowie w godzinach 10.00 – 14.00.
 2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii Józefowa.
 3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać od 1 do 10 punktów; w zależności od stopnia poprawności jego realizacji lub czasu potrzebnego do jego wykonania. W przypadku braku realizacji zadania uczestnicy otrzymują 0 punktów.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 12. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby.
 2. Rejestracji dokonać można do dnia 25 września 2017 roku wyłącznie poprzez kompletne i poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com oraz dostarczenie go pocztą elektroniczną, faksem, pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Organizatora (MBP w Józefowie ul. Krótka 10).
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze.
 4. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 5. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
 • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
 1. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.
 2. Liczba zespołów, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona. Decyduje kolejność wpływu formularzy zgłoszeniowych. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje każdy z Zespołów o tym, czy został on zakwalifikowany do wzięcia udziału w Grze.

§ 4. Zwycięzcy Gry

 1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 13.00. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczony jako „Meta”.
 2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który najszybciej dotrze do mety i łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulamini

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin gry terenowej - pdf

Utworzono dnia 11.09.2017, 10:35

Farmularz zgłoszeniowy - pdf

Utworzono dnia 11.09.2017, 10:35

Farmularz zgłoszeniowy - docx

Utworzono dnia 11.09.2017, 10:35

Zgoda rodziców - pdf

Utworzono dnia 11.09.2017, 10:34

Zgoda rodziców - docx

Utworzono dnia 11.09.2017, 10:33
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP  w Józefowie realizowana jest w ramach  Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek